سنّت های الهی در قرآن با رویکرد حکومتی
44 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصّصی شیعه شناسی حوزه علمیّه قم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی