ترجمه کتاب «موقف الشیعة الامامیة من کتاب الله» از عایشه یوسف المناعی (رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه قطر)‬
45 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه قم
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی