کنکاشی در حکم و فلسفه روزه مسافر
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حکم روزه مسافر چیست؟ روزه مسافر صحیح است یا باطل؟ چرا حکم روزه در سفر با حکم آن در حضر متفاوت است؟ فلسفه حکم به بطلان روزه در سفر چیست؟ آیا می توان مشقّت و سختی سفر را فلسفه احکام مسافر دانست؟ با این فرض، آیا امروزه که سفرها همراه با آسایش و راحتی است این احکام همچنان پابر جاست؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات، لازم است «روزه مسافر» از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد. از حیث حکم، و از جهت فلسفه آن. در این گفتار برآنیم تا به تبیین ادلّه بطلان روزه مسافر در آیات و روایات بپردازیم؛ تا برای حقیقت جویان علّت تفاوت دیدگاه فقهای شیعه با فقهای اهل سنّت در حکم روزه مسافر آشکار گردد. علاوه بر این، برخی تصوّر می کنند علّت اصلی و تامّه روزه مسافر، رفع سختی و مشقّتی بوده که سفر به همراه داشته است. با این حال، آیا در زمان ما که سفرها همراه با آسایش و راحتی است حکم روزه مسافر همچنان پابرجاست؟ قبل از هر چیز در این مساله، باید به آیات و روایات اسلامی رجوع کرد.