جاذبه های نماز برای کودکان
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدّمه اهمیّت نماز فواید و آثارِ نماز خوانی فرزندان 1- گرایش به امور پسندیده 2- دوری از گناه و جرایم 3- آرامش بخش و شجاعت آفرین 4- احساس موفقیّت و کامیابی اصول کلّی جذب کودک به امور دینی 1- محبّت و مهرورزی 2- ترغیب، تشویق و تقویت 3- الگوپذیری و اسوه سازی مراحل اصولی برای جذب کودک به نماز 1- مرحله تعلیمی (آموزشی) 2- مرحله تسهیلی (آسان سازی و انس دهی) 3- مرحله بینشی (انگیزه سازی) رعایت چند نکته نتیجه