برتری اسلام بر یهود
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شکّی نیست که آئین یهود دچار تحریف و آلوده به خرافات شده است. چون کتاب مقدّس آن که سند مکتوب هر آئین است، مورد دستبرد قرار گرفته و اعتبار آن مخدوش است. آئینی که اعتبار آن مخدوش شد مسلماً نمی تواند راه سعادت و تکامل را به بشر معرفی کند. و این مکتب نمی تواند برترین آئین باشد. برخی از عناوین: ملاک و معیار برتری در ادیان سرمنشاء تحریف در تورات نشانه های تحریف در عهد عتیق تناقض در کتاب مقدّس یهود تحریفات در باب خداشناسی تحریفات در باب پیامبران الهی توهّم برگزیدگی سرزمین موعود، توهّمی دیگر