مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسین
نام خانوادگی:الادری
پست الکترونیک:hoseyn1369@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://menbarnegar.ir/
نخصص ها:کلام ، ادیان و مذاهب ، الهیات و معارف اسلامی